Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností adovedností žáků středních škol ve Zlínském kraji s využitím IKT

Cíle projektu


 Všeobecným cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti absolventů středních škol Zlínského kraje na trhu práce rozvojem jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Projekt bude rozvíjet klíčové podnikatelské dovednosti a kompetence u studentů středních škol tak, aby byla posílena jejich připravenost ke vstupu na trh práce a schopnost uplatnění těchto praktických dovedností, ať už v zaměstnaneckém poměru, či při sebezaměstnání.

 Prvním specifickým cílem je významné posílení měkkých podnikatelských, organizačních a manažerských schopností a dovednosti (tzv. soft skills) studentů SŠ ZK tak, aby byli schopni tyto prakticky aplikovat po vstupu na trh práce. Výuka těchto dovedností bude integrována do výuky středních škol Zlínského kraje a v rámci pilotní výuky bude podpořeno 1 100 studentů středních škol Zlínského kraje.

 Druhým specifickým cílem je praktické osvojení základů podnikání u studentů SŠ ZK. Výuka základů podnikání bude integrována do výuky středních škol Zlínského kraje a v rámci pilotní výuky bude podpořeno 1 100 studentů středních škol Zlínského kraje.

 Třetím specifickým cílem je osvojení si práce se softwarovými nástroji pro organizaci a projektový management. Práce s temito softwarovými nástroji (s podporou webové platformy) bude integrována do výuky stredních škol Zlínského kraje a v rámci pilotní výuky bude podporeno 1 100 studentu stredních škol Zlínského kraje.

 Přenos těchto znalostí a dovedností studentům SŠ (primární cílová skupina) zajistí pedagogové (sekundární cílová skupina), která bude v předmětné problematice vyškolena v rámci projektu.

 Výstupy projektu jsou následující:
3 nové vzdělávací produkty
1 produkt - webová platforma
1 ICT vzdělávací produkt - práce se softwarovými nástroji pro organizaci a projektový management
114 osob poskytujících služby
1100 podpořených žáku počátečního vzděláváníPage generated in 0.0867 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál